حمایت‌های متنوع دفتر توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری معاونت علمی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

دستیار معاون علمی تشریح کرد؛

حمایت‌های متنوع دفتر توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری معاونت علمی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور حمایت‌های متنوع دفتر توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری معاونت علمی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور راتشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری گیلی نت، با توجه به اینکه یکی از ماموریت‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری کمک به شکل‌گیری زیرساخت‌های لازم جهت توسعه کمی و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور بوده، شناسایی موضوعات و چالش‌های راهبردی توسعه این شرکت‌ها می‌تواند به شـکل‌گیری رویکرد‌های جدید توسـعه زیرساخت منجر شود.

محمدجواد صدری گیلی نت، دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری یکی از رسالت‌های این معاونت را توسـعه متوازن و هدفمند زیرساخت‌های نوآوری خواند و افزود: بر همین مبنا توجه ویژه به گسـترش زیست‌بوم نوآوری با ظرفیت‌سـازی و توسـعه بسـتر‌های مـورد نیاز در سطح دانشگاه‌ها، پژوهشـگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌ها و سایر نهاد‌های دارای پتانسیل به عنوان یکی از برنامه‌هـای محوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در سطح کشور قرار گرفته است.

وی، هدف از این برنامه را ایجاد ظرفیت مناسب در شکل‌گیری و توسـعه فعالیت استارت‌آپ‌ها، واحد‌ها و مؤسسات فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش‌آفرینی آنها در اقتصاد کشـور عنوان و خاطرنشان کرد: بدین منظور دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست‌بوم نـوآوری در راستای تحقق اهداف کلان معاونت علمی، فناوری و اقتصـاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در توسـعه نـوآوری، ضمـن توسـعه هدفمنـد ایـن زیرساخت‌های زیسـت بوم نوآوری در کشـور مشـتمل بر کارخانـه نوآوری، مرکز هم‌آفرینـی، مرکز نوآوری، مرکز رشـد، پارک علم و فناوری، شـتابدهنده، فب لب، فضای کار اشـتراکی، خانه خلاق و … افزایش و هدایت سـرمایه‌گذاری بخش خصوصـی بـه زیسـت‌بوم نوآوری کشـور را مورد توجه قرار داده اسـت.

به گفته صدری گیلی نت در این دفتر، علاوه بر ایجاد و تقویت زیرساخت‌های فیزیکی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به حمایت از توسعه کیفی، برنامه‌های محتوایی و توانمندسازی زیرساخت‌ها، جهت شکل‌گیری و توسعه کسـب و کار‌های فناورانه و دانش‌بنیان پایدار توجه خاص شده اسـت.

دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری در ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری ضمن اشاره به اینکه در راستای حمایت از توسعه کمی و کیفی زیست بوم نوآوری و شکل‌گیری و توسعه کسب و کار‌های فناورانه و دانش بنیان پایدار، فعالیت‌های کلیدی در این دفتر شکل گرفت، اظهار کرد: این فعالیت‌ها با محوریت «ساماندهی و حمایت از از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز زیست بوم نوآوری، توانمندسازی، مهارت‌افزایی و انتقال تجربه بازیگران زیست بوم نوآوری، حمایت از برگزاری رویداد‌ها و نمایشگاه‌ها، شبکه سازی زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری، توسعه تعاملات و همکاری‌ها با سایر نهادها، ایجاد سامانه پایش زیرساخت‌های زیست بوم نوآوری، توسعه زیست بوم نوآوری شرکتی، زیست‌بوم نوآوری در استان‌ها و زیست‌بوم اشتغال دانش‌بنیان» در سال ۱۴۰۲ صورت گرفته است.

حمایت‌های متنوع دفتر توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری معاونت علمی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

توانمندسازی بازیگران زیست‍ بوم نوآوری کشور

صدری گیلی نت، افزود: نیازسـنجی و هماهنگی جهت برگزاری دوره‌های آموزشـی و مهارت‌های پایه‌ای کسـب‌و‌کار در قالب ۴۰ عنوان دوره آموزشـی بر اسـاس اسـتاندارد‌های جدید مهارتی، جهت توانمندسـازی کارشناسان و راهبران فعـال در زیسـت‌بوم نـوآوری اعـم از مراکـز نـوآوری، پارک‌های علـم و فناوری، کارخانه‌های نـوآوری، شـتابدهنده‌ها و صندوق‌های پژوهـش و فنـاوری در سـال ۱۴۰۲ و برگزاری ۲۰ هزار و ۶۰۰ سـاعت رویـداد ویـژه توانمندسـازی کارشناسان و مدیران حوزه فناوری و نوآوری کشـور با همکاری پـارک علم و فناوری دانشـگاه صنعتی شـریف، پـارک علم و فناوری یزد و شـتابدهنده تریگ‌آپ در سـال ۱۴۰۲ از جمله اقداماتی است که در جهت توانمندسازی بازیگران زیست‍بوم نوآوری کشور انجام شده است.

توسعه زیست‌بوم اشتغال دانش‌بنیان

او در ادامه، تدوین اطلس اشتغال دانش‌بنیان بـرای کارکنان دانشی، چهار زنجیره اصلی خـودرو، معـدن، تجهیـزات پزشـکی و فناوری اطلاعات با هدف شناسایی مشاغل مورد نیاز حال و آینده کشـور (نیاز‌های دانشی)، شناسایی الزامات مشاغل دانشی و شناسایی مهارت‌های کاربردمحور مشاغل دانشی و همچنین نهاد‌های فعال در توسعه و توانمندسازی کارکنان دانشـی را از جمله فعالیت‌های توسعه زیست‌بوم اشتغال دانش‌بنیان خواند.

حمایت‌های متنوع دفتر توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری معاونت علمی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری در ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری در پایان به تشریح اهم تعهدات زیرساخت‌های مورد حمایت دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست بوم نوآوری به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور پرداخت و عنوان کرد: کاهش ۵۰ درصدی هزینه استقرار تیم‌ها در زیرساخت‌های حمایت شده (مراکز نوآوری، شتاب‌دهنده و …)، کاهش ۵۰ درصدی هزینه دریافتی بابت خدمات اتاق تمیز از تیم‌های مستقر، کاهش پنج درصدی تملک سهام زیرساخت (سرای نوآوری) از تیم‌های مستقر، تهیه و تدوین RFP۱۰۰ و مدل‌سازی توسعه زیرساخت نوآوری در ۲۰ شرکت بزرگ کشور و آموزش و توانمندسازی راهبران تخصصی زیرساخت‌ها از جمله حمایت‌هایی است که دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست بوم نوآوری پیش برده است.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "حمایت‌های متنوع دفتر توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری معاونت علمی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور" هستید؟ با کلیک بر روی بین الملل، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "حمایت‌های متنوع دفتر توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری معاونت علمی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور"، کلیک کنید.